Az Integráló infekciókontroll (IIK) online tudományos folyóirat az alábbi szempontok szerint készült kéziratokat várja szerzőitől:

Általános közlési feltételek

Az IIK folyóirat teljesen open access folyóirat, a szerző(k) a tanulmány(ok) beküldésével elfogadja(ák), hogy a szakmai bírálat (lektorálás, peer-review) utáni elektronikus (pdf) kiadói változat a „Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license” (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) feltételei szerint jelenjenek meg. A licence alapján a művek szabadon megoszthatók, az alábbi feltételekkel: a szerzőre és a megjelenésre, valamint a licence-re megfelelően kell hivatkozni, az üzleti célú felhasználás nem engedélyezett, a közlemény csak az eredeti formában terjeszthető, nem módosítható, nem átdolgozható.

Terjedelem, formátum, formai elvárások

A cikket Times New Roman betűtípussal 1,5-es sorközzel, 12-es betűmérettel gépelve, 2,5 cm-es margókkal ellátva kérjük leadni. Elvárt terjedelme ebben a formátumban, A4-es méretben 8-12 oldal közötti, amelybe beleértendők a cikkhez tartozó ábrák, táblázatok, egyéb illusztrációk.

 • Véleménycikk, folyóirat-referátum ennél kisebb terjedelemben is elfogadható.
 • Ha a téma megköveteli a nagyobb terjedelmet, az a Szerkesztőség véleménye alapján lehetséges, hogy két részben fog megjelenni. Szerkesztői egyeztetést igényel.

Rövidítések alkalmazásakor azok jelentését a szövegben való első előforduláskor zárójelben kell közölni. Külön rövidítésjegyzéket nem alkalmazunk.

A fejezeteket számozás nélküli címekkel kell elkészíteni, maximum kétszintű címrendszerben. A főcímeket félkövérrel, a második szintű címeket pedig dőlt betűvel kérjük formázni.

Az ábrákat, képeket és táblázatokat a cikk végén kérjük elhelyezni, számozva. Az ábraszöveget a szövegbe sortöréssel kell elhelyezni, előtte és utána 1-1 sor kihagyásával, azon a helyen, ahova a szerző az ábrát/táblázatot beilleszteni szeretné. Az ábrákat és képeket kérjük JPG, TIF, vagy Illustrator formátumban, a jobb képi minőség érdekében 300 DPI felbontásban megküldeni.

Logikai felépítés

A publikáció legyen kereskedelmi érdektől független és pártpolitikai befolyástól mentes. Amennyiben cég tevékenységéhez illeszkedik, az „szponzorált cikk” formátumban jelenhet meg.

A cikk az alábbi tartalmi elemekből épüljön fel, természetesen illeszkedve a cikk témájához.

 • Cím (magyarul és angolul)
 • Szerzők, és munkahelyeik megnevezése, helységnév (a megjelenítendő szerzői sorrendben)
 • A levelező szerző és elérhetőségei (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Összefoglaló (magyarul és angolul)
 • Kulcsszavak (magyarul és angolul)
 • Bevezetés: itt kérjük megjeleníteni a téma jelentőségét, a témaválasztás indoklását, az előzmények és az aktuális helyzet bemutatását.
 • Célkitűzés: milyen fő vizsgálati célt tűzött/tűztek ki a cikkel a szerző(k).
 • Adatok és módszerek: a téma feldolgozása során felhasznált adatok és forrásuk, az alkalmazott módszerek, technikák, eszközök összefoglalása.
 • Eredmények: az elért eredmények tényszerű bemutatása, szükség szerint ábrák, képek, táblázatok felhasználásával.
 • Megbeszélés: az eredmények értelmezése, az azokra támaszkodó megállapítások.
 • Következtetések: a levonható következtetések, jövőbe mutató ajánlások, illetve azok korlátai, azaz az eredmények értelmezésére hatással lévő körülmények bemutatása, amennyiben értelmezhető.
 • Anyagi támogatás (nyilatkozat arról, hogy a kutatómunka milyen anyagi támogatásban részesült – kötelező, nemleges esetben is feltüntetendő).
 • Érdekeltségek: a cikk megírására hatással lévő pénzügyi, személyes vagy egyéb érdekeltségek feltüntetése a kézirat benyújtását megelőző 3 évet érintően. Nemleges válasz is feltüntetendő.
 • Köszönetnyilvánítás: itt jeleníthetők meg azok, akik nem szerzők, de elismerésre jogosultak a publikáció megjelenésért – opcionális.
 • Irodalomjegyzék

Szerzők neve és munkahelye

Szerzőként lehet és kell felsorolni mindazokat, akik az adott cikkhez alkotó módon hozzájárultak, beleértve azokat, akik a szakmai előkészítésben és a végső változat elkészítésében részt vettek.

A cikk címe alatt szerepel(nek) a szerző(k) és a munkahely(ek) megnevezése(i) és helységneve(i).

Irodalomjegyzék

A cikkben található szakirodalmi utalásokat sorszámozva, szögletes zárójelbe [ ] kell tenni, és a publikáció végén az irodalomjegyzéket a hivatkozási sorrendben, szögletes zárójeles számozással ellátva, mindegyiket új sorban kezdve, az alábbi információkkal kérjük feltüntetni.

Szakcikk hivatkozása esetén:

szerző, cím, folyóirat hivatkozása,

Könyv hivatkozása esetén:

szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve,

Szerkesztett könyv hivatkozása esetén:

cím, szerkesztő, kiadó, kiadás helye, éve,

Könyvfejezet hivatkozása esetén:

fejezet szerzője, fejezetcím, in: szerkesztő, könyv címe, kiadó, kiadás helye, éve, fejezet (idézet) oldalszáma,

A hivatkozások elemeivel kapcsolatos részletes útmutatás:

 • Szerző(k): vezetéknév írásjel nélkül és a keresztnév első betűje (pont nélkül). Több szerző esetén vesszővel elválasztva, az utolsó szerző keresztnevének kezdőbetűje után kettőspontot téve. Négynél több szerző esetén a harmadik szerzőig kell feltüntetni a neveket, majd a harmadik név után „et al.” jelzés írandó.
 • Cím:A nem angol nyelven publikált hivatkozás címét elsőként angolra fordítva kell megadni, azt követően szögletes zárójelben kell feltüntetni az eredeti nyelven a címet. A hivatkozás legvégén – nem angol nyelvű közlemény esetén – szögletes zárójelben meg kell adni a közlemény eredeti nyelvét angolul.
 • Folyóirat hivatkozása: A folyóirat nevének nemzetközi rövidítése (utolsó rövidítés után pont). Évszám (közvetlenül utána pontosvessző), majd szóköz után kötetszám (közvetlen utána kettőspont), újabb szóköz után a kezdő és végoldal kötőjellel elválasztva közvetlen utána pont. Supplementumok esetén a füzetszámot is kérjük megadni a kötetszámot követően zárójelben (szóköz nélkül, a kötetszám és a kettőspont között). Jelölése: (Suppl sorszám).
 • Szerkesztő: A szerkesztő nevét a szerzőnél jelzett szabályok szerint kell megadni, majd a szerkesztőség jelzésére a nevet követően zárójelben fel kell tüntetni a következőt: (ed.) Több szerkesztő esetén a nevek felsorolását követően egyszer kell feltüntetni a szerkesztői jelzést eds. jelzést használva.
 • DOI: Az olyan hivatkozásoknál (folyóirat cikk, könyv, könyvfejezet), amik rendelkeznek DOI számmal, kérjük a DOI szám megadását. A DOI (Digital Object Identifier) számot az alábbi formában kérjük megadni: https://doi.org/10.12345/XY.2016.1-2.15. A DOI szám az https://search.crossref.org/és https://doi.crossref.org/simpleTextQuery keresőfelületen vagy a közlemény saját internetes elérhetőségénél megtalálható.
 • Webes hivatkozások esetén  kötelező megjelölni a megtekintés dátumát.

A hivatkozások száma maximum 30 darab lehet. Ennél több hivatkozást szerkesztői egyeztetést követően lehet szerepeltetni, a cikk témájának függvényében. Például az irodalmi áttekintés célú cikkek lehetnek ilyenek.

Lektorálás

A beküldött kéziratot a témát jól ismerő szakemberek lektorálják. A szakvélemény alapján a megjelenő változatot a Szerkesztőbizottsággal és a Szerzővel történő egyeztetés alapján véglegesítjük.

Helyesírás

Lapunk a magyaros írásmódot követi. Iránymutatóként a magyar orvosi nyelvnek a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott irányelvei az iránymutatók.

Nyilatkozatok

A kézirathoz kérjük csatolni a szerző nyilatkozatát, hogy a közlemény más folyóiratban korábban nem jelent meg, és máshová nem került beküldésre;

Adatvédelem

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket, hogy a részünkre átadott műveket megőrizzük, és azokat külön, hozzáférés alapján kutatható adatbázisban tároljuk. A részünkre megküldött személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A művek beküldése a fentiekhez hozzájáruló jognyilatkozatnak minősül.